วัตถุประสงค์

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร มีส่วนงานบริการวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ในการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียโดยเน้นอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีการบำบัดทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ เพื่อให้ได้พลังงานจากก๊าซชีวภาพและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
 • บริการและให้คำปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
 • รับทดสอบและศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่สนใจ
 • เป็นหน่วยงานประสานงานและจัดฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญสู่การใช้งานจริงและนำปัญหาที่ได้จากโรงงานกลับเข้ามาศึกษาหาคำตอบต่อไป 

การออกแบบ

 • รับประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ให้คำปรึกษา ออกแบบ และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ให้คำปรึกษาด้านการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ

การให้คำปรึกษา

 • ให้คำปรึกษาในการควบคุมดูแลการดำเนินระบบบำบัดน้ำเสีย
 • รับดูแลและติดตามระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ตรวจประเมินและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่ล้มเหลว
 • ให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นระบบบำบัดน้ำเสีย (Startup)
 • ให้คำปรึกษาในการดำเนินการลดการใช้สารเคมีในระบบบำบัดน้ำเสีย

ทดสอบและประเมินผล

 • ทดสอบและประเมินความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุ ของเสียต่างๆ
 • ทดสอบความเป็นพิษของสารต่างๆต่อกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
 • ทดสอบการย่อยสลายของเสียที่สภาวะต่างๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 • รับตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ตรวจประเมินการใช้ทรัพยากร และการผลิตของเสียของระบบต่างๆ
 • แก้ไข ลดการก่อให้เกิดของเสียในขั้นตอนต่างของกระบวนการผลิต
 • เป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสีย
 • เป็นที่ปรึกษาในการจัดการของเสียและการใช้ประโยชน์ของเสีย

อบรม/สัมมนา

 • รับจัดฝึกอบรม สัมมนา การใช้ประโยชน์จากของเสียประเภทต่างๆ
 • จัดอบรม ด้านเทคนิคการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ
 • อบรมสัมมนาเทคนิคทางด้านเชื้อของระบบบำบัดแบบไร้อากาศ