คณะทำงาน กลุ่มงานวิจัย Anaerobic Microorganisms

ProfilePicture-29

ดร.เบญจพร สุรารักษ์

นักวิจัย

ProfilePicture-37

Dr.Nasrul Hudayah

นักวิจัย

ProfilePicture-4

นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ

นักวิจัย

ProfilePicture-22

ดร.สราวุธ ชื่นค้า

อาจารย์

ProfilePicture-32

จันเพ็ญ อินทคล้าย

ผู้ช่วยนักวิจัย

ProfilePicture-33

ดวงอนงค์ ผลาผล

ผู้ช่วยนักวิจัย

ProfilePicture-15

ศุภณัฐ วรงค์ชยกุล

ผู้ช่วยนักวิจัย

ProfilePicture-26

วารุณี คงดาล

ผู้ช่วยนักวิจัย

ProfilePicture_31

อนาวิน พุ่มทอง

ผู้ช่วยนักวิจัย

คณะทำงาน กลุ่มงานวิจัย Biogas Reactor and Process

ProfilePicture-35

ดร.ชินพงศ์ วังใน

นักวิจัย

ProfilePicture-8

นันทิยา เปปะตัง

นักวิจัย

ProfilePicture-34

ดร.ประทิน กุลละวณิชย์

นักวิจัย

ProfilePicture-1

ดร.พรพรรณ พาณิชย์นำสิน

นักวิจัย

ProfilePicture-18

ธันยพร พึ่งพระพุทธ

ผู้ช่วยนักวิจัย

ProfilePicture-9

ปัทมา ทองดวง

ผู้ช่วยนักวิจัย

ProfilePicture-30

พิมลรัตน์ นิยมเวช

ผู้ช่วยนักวิจัย

ProfilePicture-13

อังศุมา สุวงโพธิ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

คณะทำงาน กลุ่มงานวิจัย SEPO

ProfilePicture-27

ดร.วรินธร สงคศิริ

นักวิจัยอาวุโส

ProfilePicture-7

ดร.กาญจนา แสงจันทร์

นักวิจัย

ProfilePicture-6

รื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

คณะทำงาน กลุ่มงานวิจัย Technical Service

ProfilePicture_30

วุฒิพงษ์ ศรีทองคำ

นักวิชาการ/นักวิเคราะห์อาวุโส

ProfilePicture-20

ดร.ชัยวัฒน์ แววศักดิ์

นักวิจัย

ProfilePicture-25

ดร.ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์

นักวิจัย

ProfilePicture-2

อรอมล เหล่าปิตินันท์

นักวิจัย

ProfilePicture-10

นครินทร มาตะโก

ผู้ช่วยนักวิจัย

ProfilePicture-38

สุทธิพงษ์ ตั้งใฝ่คุณธรรม

ผู้ช่วยนักวิจัย

ProfilePicture-35

ฉัตรชัย อินทคล้าย

ช่างเทคนิค

คณะทำงาน กลุ่มพนักงานสนับสนุน

ProfilePicture-19

จงกล พูนทวี

พนักงานสนับสนุน

ProfilePicture-12

สุพรรณา จอมคำสิงห์

พนักงานสนับสนุน

ProfilePicture-24

เสาวลักษณ์ กิจวรเมธา

พนักงานสนับสนุน