คณะที่ปรึกษาและผู้อำนวยการศูนย์ ECoWaste

ProfilePicture-17

ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ

ที่ปรึกษา

ProfilePicture-11

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษา

ProfilePicture-28

รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ

ที่ปรึกษา

ProfilePicture_31

ดร.อรรณพ นพรัตน

ผู้อำนวยการศูนย์ ECoWaste