ศูนย์ ECoWaste จะมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี/การออกแบบการผลิตก๊าซชีวภาพทางวิศวกรรม งานวิจัยพื้นฐานทางด้านจุลินทรีย์และชีวเคมีของการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม เพื่อพัฒนาให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังศึกษาการจัดการของเสียและการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการลดปริมาณของเสียในอุตสาหกรรมเกษตร / เทคโนโลยีสะอาด จากองค์ความรู้ที่ได้ในประเทศ ศูนย์ ECoWaste มีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ขาดแคลนในสาขานี้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ลดการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิง และลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและสังคม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาสืบไป